Eko-Wtór Jakubiec

Gospodarowanie Odpadami

PROJEKTY UEEKO-WTÓR Jakubiec Sp. z o.o. uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Działanie 10.3 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji na realizację projektu pod nazwą: „Zakup linii technologicznej i wdrożenie technologii odzysku odpadów metali jako działanie przyczyniające się do łagodzenia skutków transformacji”.

Założonym celem realizacji projektu jest zakup linii technologicznej i wdrożenie technologii odzysku odpadów metali występujących w formie tzw. złomu stalowego niewsadowego.

Wdrażana technologia zapewni efektywny ekonomicznie i środowiskowo odzysk odpadów metali. Efektywność odzysku realizowana będzie poprzez optymalne zestawienie zbilansowanego chemicznie składu wsadu metalurgicznego, obejmującego optymalny względem oczekiwań odbiorców (zakładów metalurgicznych) dobór pierwiastków stopowych. Produktem procesu odzysku będzie zatem kwalifikowany wsad metalurgiczny o zidentyfikowanym i optymalnie zestawionym składzie chemicznym spełniającym oczekiwania odbiorców.

W ramach realizacji projektu zakupione zostaną środki trwałe w tym maszyny i urządzenia stanowiące zintegrowany procesowo układ technologiczny. Zostanie także zakupiona aparatura badawcza w formie analizatora spektralnego typu XRF, jak również zostanie zamontowana instalacja PV o mocy ok. 50 kWp, dla zapewnienia udziału energii odnawialnej i częściowego zbilansowania jej zużycia. W wyniku realizacji projektu zostaną także utworzone stabilne miejsca pracy, tym samym realizacja projektu i jego efekty przyczynią się do łagodzenia skutków transformacji.

Wartość projektu: 9 907 378,00 PLN
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 5 021 714,58 PLN